Mój Skarbek -  artykuły dla dzieci i mam

 

Newsletter

Producenci

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Mój Skarbek”


Na stronie znajdują się dwa regulaminy:
I. Regulamin obowiązujący od 25 grudnia 2014r.
II.Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014r. włącznie.


Regulamin
(obowiązujący od 25 grudnia 2014r.)
 
Uwaga! Do zamówienia standardowo wystawiany jest paragon fiskalny. W przypadku chęci otrzymania faktury vat proszę taką informację zamieścić podczas składania zamówienia wraz z danymi na które faktura ma być wystawiona.


Definicje

I. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. Sklep Internetowy – sklep internetowy Mój Skarbek, dostępny pod adresem www.mojskarbek.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia.

3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Strona – Sprzedawca i Klient.

6. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy  z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

7. Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego.

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Sprzedawca – Firma Handlowo-Usługowa "Madzia" Magdalena Starobrat, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa 20.01.2011r.  pod numerem    15886 H. Siedziba firmy: Rzeszów, ul. Strzelnicza 23/36. Firma z numerem NIP: 714-141-23-23, Regon: 180657855.

10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta).

11. Cena – wartość Towaru wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93  z późn. zm.).


II. Postanowienia ogólne.

1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz  sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust.

4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011r.  Nr 122, poz. 696 z późn.  zm.).

2. Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę http://www.mojskarbek.pl.  Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym listownie (adres: FHU "Madzia" Magdalena Starobrat ul. Strzelnicza 23/36, 35-103 Rzeszów) lub drogą elektroniczna (adres: sklep@mojskarbek.pl) albo telefonicznie (nr. 793-408-045).

3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Klientów Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

7. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Informacja o cenie podawana na stronie na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 4 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.

9. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.

10. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.


III. Rejestracja i składanie Zamówień.

1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:

1) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego i akceptowaniu go przez Klienta i

2) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu i

3) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu  i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.

4.Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza  otrzymanie Zamówienia oraz Cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i jest potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny wskazanej w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.

IV. Dostawa Towaru.

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką kurierską lub pocztą polską. Koszt przesyłki przedstawia się następująco:

Poczta polska

paczka 48 (przedpłata) - 12,99zł.

paczka 48 (pobranie) - 17,99zł.

Koszty wysyłki kurierem:

-przedpłata - 16,99zł

-pobranie – 23,00zł


2. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres wskazany w złożonym Zamówieniu.

3. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od jednego do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

V. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru.

Cena  za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta w następujący sposób:

1)  za pobraniem, przy odbiorze Towaru,

2)  przelewem (tradycyjnym) na rachunek bankowy Sprzedawcy nr:
- 63 1140 2004 0000 3602 7216 2020 - mbank

3)  za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online.

Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności: tradycyjny przelew bankowy, płatność online i kartą płatniczą za pośrednictwem PAYU, płatność gotówką przy odbiorze oraz dostarcza Towaru w następujący sposób: kurierem.

VI. Postępowanie reklamacyjne.

1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień  wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.

2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej (może być złożona za pośrednictwem Sprzedawcy). W przypadku korzystania z reklamacji z tytułu niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.

3. Reklamacja winna być wysłana na adres: FHU "Madzia" Magdalena Starobrat ul. Strzelnicza 23/36, 35-103 Rzeszów i powinna zawierać pisemny opis wady produktu lub niezgodności towaru z umową, dane Klienta, jego adres, numer telefonu, dowód zakupu oraz reklamowany kompletny towar.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi (informując o sposobie rozpatrzenia reklamacji) na piśmie, drogą elektroniczną lub poprzez wysłanie sms-a. Sprzedawca odsyła reklamowany towar (bądż w przypadku zwrotu pieniędzy - koszt poniesiony przez Kupującego za towar) w możliwie szybkim terminie z zachowaniem przepisów dotyczących reklamowania towaru.  

5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar, klient powinien zwrócić uwagę na jej stan. W przypadku stwierdzenia  uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,  niekompletności Towaru, Klient zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego u kuriera i powiadomienia o tym Sprzedawcy. Jeżeli przesyłka jest niezgodna z zamówieniem Klient powinien niezwłocznie powiadomoć o tym Sprzedawcę


VII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wszedł w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).

2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 VII.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.

5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. .

Jeżeli Klient kupił kilka rzeczy i zostały wysłane one w jednej przesyłce to w przypadku zwrotu części towaru (np. 2 rzeczy z zamówionych 5) koszt przesyłki nie jest zwracany.

6. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu do Sprzedawcy. Koszt opakowania oraz koszt wysyłki Towaru ponosi Konsument.

7. Zwracany towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta. Ponad to towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: FHU "Madzia" Magdalena Starobrat ul. Strzelnicza 23/36, 35-103 Rzeszów, na koszt Kupującego.
 

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

2) skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

3) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

4) Treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej  Sklepu Internetowego.

5) za niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego  wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.

3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

 
IX. Spory  między Stronami.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.

X. Prawa autorskie.

1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.


XI. Postanowienia końcowe.

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego  postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dna 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827) .

3. Regulamin odwiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Mój Skarbek
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (sklep) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (w ciągu 14 dni kalendarzowych od dostarczenia towaru). Oświadczenie to powinno być wysłane pocztą elektroniczną na adres sklep@mojskarbek.pl.  Następnie, po uzyskaniu od nas odpowiedzi, należy wysłać zwracany towar na adres: FHU "Madzia" Magdalena Starobrat ul. Strzelnicza 23/36, 35-103 Rzeszów. Mają na to Państwo kolejne 14 dni, jednak prosimy aby uczynić to możliwie szybko. Koszt przesyłki oraz opakowania zwracanego towaru pokrywa Klient. Po otrzymaniu (pełnowartościowego, kompletnego i nieuszkodzonego) towaru wraz z dokumentami sklep zwraca koszt poniesiony przez Klienta w drodze zakupu w terminie możliwie szybkim, nie później niż 14 dni od dnia od odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Jeżeli Klient zwraca część zakupionych przedmiotów (np. 2 rzeczy z kupionych 5) koszt przesyłki nie jest zwracany.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Koszty odesłania towaru pokrywa Klient
Proszę pamiętać, że nie wszystkie rzeczy można zwrócić (dotyczy to rzeczy zapieczętowanych, higienicznych, sterylnych, kosmetycznych, opatrunkowych)

W przypadku zwrotu odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego Mój Skarbek

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

FHU Madzia Magdalena Starobrat                                                     ………………………………………

ul. Strzelnicza 23/36                                                          (miejscowość i data)

35-103 Rzeszów

 

 

 

Ja/My(*)…………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………

Adres konsumenta(-ów)………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Data………………………
 

 
Regulamin odwiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.Regulamin
(obowiązujący do 24 grudnia 2014r. włącznie)

Definicje
I. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
1. Sklep Internetowy  – sklep internetowy Mój Skarbek, dostępny pod adresem www.mojskarbek.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia.
3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin – niniejszy regulamin.
5. Strona – Sprzedawca i Klient.
6. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy  z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony  internetowej Sklepu Internetowego.
7. Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego.
8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia.
9. Sprzedawca – Firma Handlowo-Usługowa "Madzia" Magdalena Starobrat, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa 20.01.2011r. pod numerem 15886 H. Siedziba firmy: Rzeszów, ul. Strzelnicza 23/36. Firma z numerem NIP: 714-141-23-23, Regon: 180657855,
10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta).
11. Cena – wartość Towaru wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego  w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
12. Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93  z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne.
1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną za   pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz  sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011r.  Nr 122, poz. 696 z późn.  zm.).
2. Klient może składać Zamówienie  wyłącznie przez stronę http://www.mojskarbek.pl.
3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Klientów Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.  
7. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
8. Informacja o cenie podawana na stronie na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt  III ust. 4 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.
9. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.
10. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.

III. Rejestracja i składanie Zamówień.
1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:
1)  wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego i akceptowaniu go przez Klienta i
2)  zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu i
3)  wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
2. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu  i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.
3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza  otrzymanie Zamówienia oraz Cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.

IV. Dostawa Towaru.
1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką kurierską. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przelewem ponosi Klient w wysokości  15,00 zł; przy Zamówieniu o wartości brutto powyżej kwoty 500,00 zł koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przy odbiorze Towaru ponosi Klient w wysokości  25,00 zł; przy Zamówieniu o wartości brutto powyżej kwoty 500,00 zł koszty przesyłki ponosi Sprzedawca.
2. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres  wskazany w złożonym Zamówieniu.
3. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od jednego do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

V. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru.
Cena  za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta w następujący sposób:
1)  za pobraniem, przy odbiorze Towaru,
2)  przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr:
- 63 1140 2004 0000 3602 7216 2020 - mbank
3)  za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności internetowych.

VI. Postępowanie reklamacyjne.
1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień  wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji, reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej (można zrobić to za pośrednictwem Sprzedawcy). W przypadku korzystania z reklamacji z tytułu niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.
3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i określać dane Klienta, jego adres, telefon oraz opis stwierdzonej wady produktu lub niezgodności Towaru z umową. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu, który należy dołączyć do druku reklamacji oraz reklamowanego towaru. Reklamowany towar powinien być kompletny.
4. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar, klient powinien zwrócić uwagę na jej stan. W przypadku stwierdzenia  uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,  niekompletności Towaru, Klient zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego u kuriera i powiadomienia o tym Sprzedawcy. Jeżeli przesyłka jest niezgodna z zamówieniem Klient powinien niezwłocznie powiadomoć o tym Sprzedawcę.
5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

VII. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 Ustawy.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.
5. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: Sklep Mój Skarbek (pasaż real), ul.W.Witosa 21, 35-115 Rzeszów na koszt Klienta (koszt wysyłki, zwrotu ponosi Klient).

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy.
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
2) skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
3) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
4) Treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej  Sklepu Internetowego.
5) za niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego  wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.
3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

IX. Spory  między Stronami.
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.

X. Prawa autorskie.
1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

XI. Postanowienia końcowe.
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego  postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.).
3. Regulamin odwiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.


Koszyk  

Brak produktów

0,00zł Dostawa
0,00zł Razem do zapłaty

Koszyk Realizuj zamówienie

Płacę przez PayU
Free xml sitemap generator